ข้อมูลเอกสาร

ca672b97-3975-4d6a-b0fa-690dec182427

ใบสำคัญการจดทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5/1)

ประวัติการลงลายมือ

 • 1
  วันที่ลงลายมือชื่อ
  1 มิถุนายน 2566 เวลา 14:27:33 น.
  ลงลายมือชื่อโดย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration, Thailand
  เหตุผล
  สถานะ
  ลงลายมือชื่อดิจิทัล